• Darmowy dowóz:
    na terenie Kielc

  • i okolic

  • Godziny pracy:
    16:00 - 21:00

  • Poniedziałek - Niedziela

Ubezpieczenia firmy kielce

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie obejmuje między innymi składniki majątku firmy, w tym będące przedmiotem najmu, użytkowane na podstawie umowy leasingu. Składniki majątku firmy ubezpieczyć możemy między innymi od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, sprzęt i maszyny od wszelkich uszkodzeń i nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie OC

Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe (m. in. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy) i osobowe (m. in. spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia). Ubezpieczenia OC dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne – często związane są z wykonywaniem pewnego zawodu (lekarza, personelu medycznego, notariuszy, doradców podatkowych czy zarządców nieruchomości).

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to rodzaj ubezpieczenia finansowego dla osób prowadzących własną firmę, które by uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, wolą zapłacić składkę za poręczenie przez ubezpieczyciela. Gwarancja jest zobowiązaniem ubezpieczyciela, który za opłaconą składkę, zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty, w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązania objętego gwarancją.

Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Zysku

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty mienia, a także powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

Ubezpieczenie CARGO (mienia w transporcie)

Można nim objąć przedmioty przewożone zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z usług przewoźnika. Mienie jest chronione od wybranych zdarzeń, między innymi od zdarzeń losowych, wypadków, rozbojów, czy uszkodzenia podczas załadunku.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Ubezpieczenie to może obejmować między innymi uszczerbek na zdrowiu, śmierć Ubezpieczonego (zwykłą jak i w następstwie nieszczęśliwego wypadku), koszty leczenia i rehabilitacji, urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, czy śmierć członka rodziny Ubezpieczonego. W tym przypadku umowa zawierana jest pomiędzy ubezpieczycielem a pracodawcą. Ubezpieczenie grupowe stanowić może swoistą zachętę dla nowego pracownika jak zwiększyć jego poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy.